Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: toepassing

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten en bestellingen en de daaruit voortvloeiende leveringen en verkopen beheerst door de hierna vermelde algemene voorwaarden. De klant verklaart kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden, ook bij toekomstige verrichtingen met Hout - Bois Van Steenberge.

Alle aanbiedingen door onze vertegenwoordigers zijn prijsvoorstellen zonder verbintenis en zijn slechts geldig en bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 2: betalingsmodaliteiten

  1. De facturen van Hout - Bois Van Steenberge zijn betaalbaar te Zottegem. hout - Bois Van Steenberge ziet van dit recht niet af, wanneer zij een wissel op de klanttrekken.
  2. De facturen van Hout - Bois Van Steenberge zijn contant betaalbaar zonder korting.
  3. Iedere, zelfs gedeeltelijk, op de vastgestelde vervaldag niet betaalde fac- tuur, zal van rechtswege een conventionele verwijlinterest gelijk aan de verwijlinterestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 per verlopen of begonnen maand opbrengen, zonder dat een voorafgaandeingebrekestelling vereist weze.
  4. In geval van wanbetaling van de factuur op de vervaldag en zonder dat ingebrekestelling vereist weze, zal zij verhoogd worden met 10%, met een minimumbedrag van 50 euro, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, wegens de schade voortkomende uit de laattijdige uitvoering van de verplichting van de betaling en dit onverminderd de bovenvermelde intresten en de gebeurlijke gerechtskosten.

In geval van zelfs gedeeltelijke wanbetaling door de klant binnen de vast gestelde termijn, behoudt Hout - Bois Van Steenberge zich het recht voorvolgende leveringen te verdagen, waarborg te vorderen voor de levering of het contract te verbreken, dit zonder dat de klant gerechtigd zou zijn op een schadevergoeding.

In dat zelfde geval worden alle overige openstaande vorderingen met inbegrip van nog niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar.

De kwijting van de factuur is geen bewijs van kwijting van de voorgaande facturen. De geconsigneerde paletten zullen gefactureerd worden aan tariefprijs en zullenmoeten betaald worden met de goederen.

Zij zullen gecrediteerd worden, wanneer de klant ze in goede staat zal teruggebracht hebben in onze magazijnen. Hun waarde zal nooit mogen afgetrokken wordenvoor hun teruggave.

De verkochte goederen blijven de eigendom van Hout - Bois Van Steenberge tot de volledige betaling va de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt Hout - Bois Van Steenberge de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiginginbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één van de verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Artikel 3: levering

De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien ze franco verzonden worden. Dienvolgens, in geval van beschadiging, vertraging, geheel of gedeeltelijk teloorgaan van de koopwaar, zal de bestemmeling desgevallend zijn verhaal uitoefenen tegen de derde vervoerder, zonder dat hij zich op die feiten vermag teberoepen om de betaling te weigeren, te verminderen of uit te stellen. De leveringen gebeuren uitsluitend op berijdbare werven. Alle mogelijke onkosten van vertraging en van de depannage van het voertuig van Hout - Bois Van Steenberge, te wijten aan de slechte toestand van de werf zullen ten laste zijn van de klant.

Elke mogelijke niet conformiteit van de levering moet door de klant per aangetekend schrijven gemeld worden voor het bewerken ervan en ten laatste binnen de 48 uur na levering. Het niet overeenstemmen van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden aan de voerman. Na het verstrijken van de termijn wordt de levering geacht conform te zijn. Dergelijke klachten schorten de betalingsverbintenis uit hoofde van de klant niet op.

Hout - Bois Van Steenberge zal zich inspannen het nodige hout voor de bestelling van de klant tijdig te bekomen. De leveringstermijnen van Hout - Bois Van Steenberge zullen verlengd worden met de duurtijd van de vertraging van de levering van het hout aan Hout - Bois Van Steenberge.

  1. Behoudens in het geval zoals hierna aangegeven en ingeval van overmacht zullen laattijdige leveringen aan de klant recht geven op een schadevergoeding ten belope van 0,3% van de waarde van de laattijdig geleverde producten per week vertraging, met een maximale totale schadevergoeding wegens vertraging van 3% van de waarde van de laattijdig geleverde producten.

Artikel 4. Garantie en aansprakelijkheid

Garantie voor de zichtbare gebreken: de klant geniet een garantie voor de zichtbare gebreken op voorwaarde dat deze gemeld worden per aangetekend schreven voor het bewerken ervan en uiterlijk binnen de 48 uur na de levering. Na het verstrijken van deze termijn worden de goederen verondersteld gekeurd te zijn. Dergelijke klachten schorten de betalingsverbintenis uit hoofde van de klant niet op.

Garantie voor verborgen gebreken: de klant geniet van een garantie voor de verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden: (1) tijdige en volledige betaling van de prijs; en (2) verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 48 uur nadat het verborgen gebrek redelijker wijze gekend diende te zijn. De garantie voor verborgen gebreken geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering van de goederen.

Ingeval er op tegensprekelijke wijze, gebreken vastgesteld worden, behoudt Hout - Bois Van Steenberge zich het recht voor deze koopwaar te vervangen binnen eennormale termijn zonder dat Hout - Bois Van Steenberge tot schadevergoeding kan gehouden worden.

Hout - Bois Van Steenberge is niet verantwoordelijk voor gevolgschade, van welk aard ook. Hout - Bois Van Steenberge kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van een onoordeelkundig stockeren, bewaren, verwerken en/ofgebruik van het hout door de klant of derden.

Ingeval van tijdelijke overmacht zullen de verbintenissen van Hout - Bois Van Steenberge tijdelijk, voor de duur van de tijdelijke overmacht, opgeschort worden, zonder dat de klant gerechtigd is op een schadevergoeding. Ingeval van definitieve overmacht, of ingeval van een tijdelijke overmacht van meer dan 3 maanden, heeft Hout - Bois Van Steenberge het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de klant gerechtigd is op een schadevergoeding.

Als overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: uitputting van de voorraad door onvoorziene omstandigheden, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van producten ingevolge ongeval, machinebreuk, staking of lock-out, oproer, oorlog, epidemie of pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen, brandstoftekorten of fouten te wijten aan derden.

Iedere substantiële gebeurtenis, die de uitvoering van de overeenkomst door Hout - Bois Van Steenberge ernstig belemmert of bemoeilijkt, geeft aanleiding tot een heronderhandeling tussen de klant en Hout - Bois Van Steenberge, zonder mogelijkheid van rechterlijke tussenkomst. Indien geen nieuwe overeenkomst gesloten kan worden binnen een redelijke termijn, heeft Hout - Bois Van Steenberge het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden of haar uitvoering uit te stellen of op te schorten zonder dat de klant gerechtigd zal zijn op schadevergoeding. De eenzijdige ontbinding of opschorting van de overeenkomst wordt per eenvoudig schrijven ter kennis gebracht aan de klant.

Artikel 5. Terugname geleverde goederen

  1. In principe worden geleverde goederen niet teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen erin toestemmen geleverde goederen terug te nemen, dan zal dit geschieden aan 80% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor de supplementaire kosten van verhandeling.

Artikel 6. Bescherming persoonsgegevens

  1. Hout - Bois Van Steenberge is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De klant erkent kennis te hebben genomen van het privcaybeleid dat terug te vinden is op https://www.vansteenberge.be/nl/privacy-policy/. Voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht bij: e-mail : info@vansteenberge.be; post: Hout-Bois van Steenberge NV, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem. U kan zich ook via deze weg verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of Hout - Bois Van Steenberge vragen de verwerking ervan te beperken.

Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle rechtsvorderingen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde of het Vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele, zetel Zottegem. hout - Bois Van Steenberge kan echter tevens de rechtsvordering aanhangig maken voor de rechtbank van de woonplaats van de debiteur.